top of page

CO DĚLÁME

iStock-1050881722.jpg

 AKVIZICE

Akvizice jsou jedním ze základních stavebních kamenů práce naší kanceláře.  Protože se jedná o velmi složitou oblast, kde se setkávají a významně vzájemně ovlivňují otázky právní, daňové, účetní, ekonomické a obchodní, vyžaduje tato práce důkladnost, soustavnost, schopnost kombinovat a hledat optimální řešení. 
 

Naše práce spočívá zejména v důkladné právní analýze, jejímž výsledkem je podrobná due diligence, která poskytne kvalitní obraz o skutečném stavu společnosti včetně identifikace rizik spojených se zamýšlenou transakcí.
 

Máme vypracovaný systém postupu optimalizovaný na jednotlivé typy transakcí. Díky dobrým vyjednávacím schopnostem jsme schopni zajistit takové podmínky transakce, které jsou za daných okolností optimální k zajištění hladkého a bezrizikového průběhu celé operace.

iStock-480052842.jpg

SMLUVNÍ AGENDA

Napsat dobrou smlouvu je výzva a umění, které vyžaduje zkušenost, cit, předvídavost, schopnost kombinovat, dobře a přesně se vyjadřovat. O vynikající teoretické znalosti ani nemluvě. Je-li soudní spor nejtěžší právní disciplínou, je psaní smlouvy tou nejzajímavější.

 

Dobrá smlouva nemusí být komplikovaná, dlouhá, ani nesrozumitelná, jak tomu velmi často bývá. Smlouvě musí každý rozumět i bez zvláštních znalostí. Proto klademe důraz na jasné formulace, přesnost a zachycení takových situací, které předvídatelně nastanou či mohou nastat. Smlouva má být vodítkem pro řešení takových situací. Ve smlouvě se nacházejí odpovědi a řešení. 

 

Psaní smluv a jejich vyjednávání považujeme za svou hlavní a nejúspěšnější oblast činnosti. 

fúz a smluvní agenda
nemovitosti a kultura
nemovitosti.jpg

NEMOVITOSTI

Právo týkající se nemovitostí zahrnuje celou řadu jednotlivých okruhů, které se prolínají, doplňují a vzájemně zásadně ovlivňují. Právě v této oblasti jsou velmi významné zkušenosti, které jsme získali v rámci jednotlivých projektů, kterých jsme se zúčastnili. Přesahy jednotlivých oborů vyžadují jednání se správními orgány, bankami, investičními fondy, ale i vlastníky sousedních nemovitostí. I zde je zásadní dobrá příprava a analýza výchozí situace, a především hledání takového řešení, které omezí časové prodlevy na minimum.

 

Spolupracujeme s architekty a inženýry, aby naše analýzy a doporučení měla i pevný odborný základ, tedy v oblastech, které přímo ovlivňují zájmy osob, které se transakce zúčastňují. Umíme jednat takticky i energicky, ale vždy s ohledem na upřednostnění těch aspektů, které jsou v dané chvíli rozhodující a pro klienta určující.

film.jpg

FILM A DIVADLO

Málo si uvědomujeme, jak kulturu potřebujeme. Vytváření kulturní tradice je dlouhodobý proces, který přesahuje hranice lidského života. Je to drobná a jemná mozaika, která je nejlépe vidět z velké výšky. Každý dobrý střípek mozaiky je důležitý. Ačkoliv se nevyhýbáme jiným uměleckým oborům, soustředíme se na oblast filmu a živého divadla.

 

Chcete točit film v ČR, potřebujete uzavřít produkční smlouvu, abyste ve vztahu k těm, co projekt financují, měli potřebnou jistotu, nebo chcete využít systému státních pobídek? Výroba filmu je rozhodně náročná ze všech úhlů pohledu. K tomu přistupuje množství stresových situací a neustálý časový tlak. Máme toho za sebou již dost na to, abychom mohli říct, že to zvládáme dobře a bez problémů. Vysokou mírou profesionality a dlouholetými zkušenostmi chráníme vás a šetříme sebe.

 

Chcete uvést divadelní hru a nemáte práva? Máte práva a chcete hru upravit? Nevíte si rady s povinnostmi, které musíte podle licenční smlouvy dodržet z hlediska kostýmů, scény, hudby a stáří nebo pohlaví herců? Divadlo je komplexní soustava vzájemně propojených činností, které kladou vysoké nároky na jejich tvůrce, herce a ostatní divadelní profese. A vše je limitováno napjatým rozpočtem. Ten většinou nedovoluje najmout externí právní poradce, a tak službu některým divadlům poskytujeme za zvýhodněných podmínek. Uvědomujeme si, že živé divadlo je nezbytnou součástí rozvoje kultury i společnosti, prezentuje důležité hodnoty a morální pravidla, je výpovědí života se vším, co k němu patří.

korporace a spory
smluvní_agenda.jpg

KORPORACE

Vnitřní nastavení vztahů mezi společníky či akcionáři společnosti včetně nastavení vztahů mezi minoritními a majoritními společníky či akcionáři je kritická oblast fungování korporací, která bývá velmi často podceňována. Základním stavebním kamenem je takový text korporátních dokumentů (stanovy, společenská smlouva), který jasně vymezí práva a povinnosti, jasně vymezí a popíše očekávané situace, které mohou nastat v budoucnu. Zejména musí takovéto listiny dát pevný základ pro fungování společnosti v době, kdy třeba zájmy jednotlivých akcionářů či společníků mohou být různé. Dobrá příprava, průběžné sledování vývoje situace a odpovídající reakce zabezpečí smysluplné a fungující řešení.
 

Pomůžeme Vám řešit nelehké problémy zneužívání majoritního postavení nebo naopak šikanu minoritních společníků či akcionářů rychle a efektivně díky dlouholetým zkušenostem, které v tomto oboru máme. Umíme problémy řešit věcně, v rozumných časových souvislostech a hledat taková řešení, která jsou vzhledem k okolnostem optimální. Nepouštíme se na pole teoretických úvah a možností, ale snažíme se koncentrovat na praktické řešení problému.

soudní_spory.jpg

SOUDNÍ SPORY

Vedení soudního sporu má řadu aspektů, které jsou významné pro dosažení dobrého výsledku a nejde vždy pouze o znalost právních předpisů.

 

Zásadní je mít dokonalé informace. Na základě toho provést právní zhodnocení a odhadnout možnosti úspěchu. Následně přijde to nejtěžší - zvolit správnou taktiku vedení sporu. To se ukazuje jako zcela zásadní. Taktika zahrnuje určitou volbu jazykových prostředků, volbu důkazních prostředků, komunikaci s protistranou, znalost vlastností a osobnostních aspektů svědků, kteří mají být slyšeni. Přitom taktiku je třeba přizpůsobit druhu sporu, předmětu sporu, osobě protistrany, jejího právního zástupce, osobě soudce, nákladům řízení a zejména vytyčenému cíli. Tímto cílem bezpodmínečně nemusí být samotný úspěch ve sporu. I předstíraný neúspěch může být za určitých okolností vítězstvím.

 

Na soudních sporech pracujeme v týmu. Je to efektivnější, a navíc to zaručuje možnost substituce pro případ nemoci nebo jako součást již zmiňované taktiky. Tým nemusí zahrnovat pouze právníky, ale i jiné osoby jako daňové poradce, znalce, soukromé detektivy.

 

Vedení soudních sporů je nejtěžší právní disciplínou. Proto je každý spor výzvou a závazkem. 

bottom of page